Zasadnicze zmiany w projektowanym rozporządzeniu polegają na wprowadzeniu rozwiązania umożliwiającego kuratorom oświaty  oraz organom sprawującym nadzór pedagogiczny przyznawanie z własnej inicjatywy nagród nauczycielom, bez konieczności stosowania w tym zakresie trybu.

 

Budżet na nagrody dla nauczycieli bez uwzględnienia podwyżek>>

 

Motywacja dla nauczycieli

Jak wyjaśniają autorzy projektu, rozwiązanie odpowiada postulatom zgłaszanym przez władze oświatowe, które sprawując nadzór pedagogiczny, udzielają pomocy szkołom i placówkom, a także zatrudnionym w nich  nauczycielom w wykonywaniu  zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W ramach tak sprawowanego nadzoru inspirują one nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażanych rozwiązań w procesie kształcenia.

 

Czytaj w LEX:

Nagrody nauczycielskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze >

Wybrane zagadnienia dotyczące wynagradzania nauczycieli - ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej dyrektora szkoły i przedszkola >

 

Według MEN, nagrody od kuratorów zachęcą nauczycieli do stosowania innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. Zmiana umożliwi kuratorom przyznawanie z własnej  inicjatywy nagród nauczycielom, pozwoli na  docenienie pracy tych nauczycieli, którzy niekiedy z różnych przyczyn, nie zawsze merytorycznych,  nie znajdują uznania  u swoich pracodawców. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.