Nauczyciel urodzony w 1959 r. po 5-letnich studiach dziennych ze stażem pracy w szkole wynoszącym 27 lat opłaca składkę emerytalną do ZUS i do II filara.
Czy i na jakich warunkach może zrezygnować z II filara i odejść na emeryturę ponieważ spełnił warunek 30 lat stażu (27 lat pracy 5 lat okres bezskładkowy).
Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., mogą przejść na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek, jeśli spełniają następujące warunki:
1) do dnia 31 grudnia 2008 r. osiągnęli 30 - letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze (tj. w charakterze nauczyciela); w przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wymagany jest 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym. Jeśli nauczyciel do dnia 31 grudnia 2008 r. spełnił warunki dotyczące okresów zatrudnienia, to zachował prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę również po dniu 31 grudnia 2008 r.
2) rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy albo ich stosunek pracy ustał na skutek okoliczności określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 Karty Nauczyciela;
3) zatrudnieni są w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć;
4) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.
Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa może zostać złożony łącznie z wnioskiem o emeryturę (treść stosownego wniosku zawarta jest w druku wniosku o emeryturę - druk ZUS Rp-1E). Wówczas, z dniem ustalenia prawa do emerytury, umowa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany będzie do dokonania następujących czynności:
a) zawiadomi otwarty fundusz emerytalny o ustaleniu członkowi otwartego funduszu prawa do emerytury - wówczas środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu są przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa;
b) wykreśli wpis o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych i zawiadamia o tym wykreśleniu fundusz emerytalny.
Podstawa prawna: art. 88 ust. 2a, art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.); art. 111a ust. 1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.); art. 47 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

Magdalena Sender