Jestem osobą fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
Czy w przypadku nałożenia na organ prowadzący szkołę obowiązku zwrotu dotacji oświatowej udzielanej z budżetu gminy na podstawie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., organ prowadzący szkołę niepubliczną może wystąpić o umorzenie tego obowiązku, odroczenie płatności albo rozłożenie na raty?
Jaka jest podstawa prawna i przesłanki umorzenia względnie odroczenia terminu zwrotu dotacji?
Jaki organ jest upoważniony do wydania decyzji w tym zakresie?
Czy o umorzenie można skutecznie wystąpić przed zaskarżeniem decyzji nakładającej obowiązek zwrotu dotacji - kiedy najwcześniej można wystąpić z wnioskiem o umorzenie?

 
Odpowiedź
Ponieważ przepisy u.s.o. nie rozstrzygają przedstawionej kwestii, należy posłużyć się przepisami u.f.p. Zgodnie z zapisem art. 252 ust. 1 u.f.p., dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.
 

Łódź: magistrat żąda zwrotu 1,5 mln dotacji od Fundacji Jaś i Małgosia>>

Kwoty dotacji podlegające zwrotowi są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publiczno-prawnym. Tryb dochodzenia zwrotu dotacji określają przepisy art. 60 i nast. u.f.p. Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w sprawie zwrotu dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, a organem odwoławczym samorządowe kolegium odwoławcze.

 

WSA: pensja dla organu prowadzącego nie z dotacji oświatowej>>

Zgodnie z zapisem art. 64 w związku z art. 55 u.f.p. organ jednostki samorządu terytorialnego może umarzać w całości albo w części, odraczać lub rozkładać na raty należność jaką jest zwrot dotacji. Umorzenie, odroczenie spłaty i rozłożenie na raty należności następuje wyłącznie na podstawie wniosku osoby zainteresowanej – w tym przypadku osoby prowadzącej szkołę niepubliczną. Umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty następuje w drodze decyzji wydanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę albo marszałka województwa.
Wniosek o zastosowanie ulgi powinien być złożony po tym jak decyzja stanie się ostateczna. Wniosek powinien być złożony przed wskazanym terminem zwrotu dotacji.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>


Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachPolecamy książkę: "Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach"