W opracowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, a w tym ustawy o systemie oświaty, pojawił się pomysł grupowania placówek oświatowych. Nowelizacja ma na celu „ułatwienie zarządzania przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowo wychowawczymi oraz zmniejszenie wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich administrowanie".
Zgodnie z projektem gminy mogłyby łączyć przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe w grupę przedszkolno-podstawową. Natomiast organy prowadzące gimnazja, licea ogólnokształcące i placówki oświatowo-wychowawcze umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, mogłyby je połączyć w grupę gimnazjalno-licealną. Grupa szkół będzie mogła składać się z kilku szkół tego samego typu. Proponowane grupy - w przeciwieństwie do funkcjonujących obecnie zespół placówek - nie muszą mieć wspólnej siedziby.
Podobny projekt, przygotowany przez MEN za kierownictwa minister Hall, nie został przyjęty. Propozycja MEN zakładała także, że samorządy, które powołają grupę, będą mogły liczyć na większą subwencję oświatową. W projekcie MF nie ma o tym mowy proponuje się natomiast  zmiany w dotowaniu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych form wychowania. Ministerstwo finansów chce, by wydatki bieżące stanowiące podstawę ustalenia wysokości dotacji pomniejszone były o kwotę opłat rodziców oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w tych przedszkolach.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 15.01.2012 r.
Oprac. Alicja Bukowska