W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie regulujące ocenianie pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych ministrowi sprawiedliwości. Wprowadzi ono zmiany w procedurze oceniania pracy dyrektora szkoły działającej w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich.
W systemie tych placówek dyrektor szkoły nie jest odpowiednikiem dyrektora szkoły w rozumieniu Karty Nauczyciela, ponieważ nie posiada wszystkich kompetencji dyrektora szkoły, o których mowa w KN i ustawie o systemie oświaty. Dlatego też, zdaniem MS, dyrektor - podobnie jak inni pracownicy - powinien być oceniany przez dyrektora zakładu lub schroniska, a nie bezpośrednio przez ministra sprawiedliwości. Rozporządzenie wejdzie w życie 30 listopada 2013 r.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 1327).