- Zgadzam się, że ogromnie istotną rolę w przeciwdziałaniu wszelkim przejawom nietolerancji i dyskryminacji odgrywa edukacja. Pragnę podkreślić, że edukacja odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu podstawowych wartości społeczeństwa demokratycznego: tolerancji, otwartości na różnorodność, budowaniu szacunku dla godności każdej osoby, sprzyja także przestrzeganiu praw człowieka oraz rządów prawa – pisze minister edukacji  Anna Zalewska narodowej do RPO.
Wskazała, że jej resort podejmie działania w celu upowszechniania za granicą wiedzy na temat naszego kraju.
Podkreśliła także, że jak wykazały brytyjskie badania, szkoły z większym odsetkiem uczniów spoza Wielkiej Brytanii - w zdecydowanej większości dzieci pochodzące z innych państw członkowskich UE – osiągają lepsze wyniki niż szkoły, w których jest mniejsza liczba uczniów władających językiem angielskim jako drugim.

Źródło: RPO, stan z dnia 9 grudnia 2016 r.

Kształcenie w polskim systemie oświaty cudzoziemców oraz osób będących obywatelami polskimi>>