Zmiany wprowadzi ta sama nowelizacja, która przywróci poprzednie przepisy dotyczące obowiązku szkolnego. Po wejściu w życie regulacji kurator oświaty będzie powoływany i odwoływany przez  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wojewoda nadal będzie natomiast wyłaniał kandydatów w drodze konkursu.
Minister w drodze rozporządzenia, określi regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia o konkursie, tryb pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania, możliwość unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania. 

Zmiany w nadzorze pedagogicznym tematem I zjazdu Akademii Rozwoju Szkoły 2015/2016 - Warszawa, 14 stycznia 2016 r.>>

Analogiczna procedura obowiązywać będzie w przypadku powoływania wicekuratorów z tą różnicą, że odbywać się to będzie na wniosek kuratora.
Zmiany obejmą także osoby obecnie piastujące te stanowiska - po wejściu w życie przepisów zachowają one swoje funkcje do czasu wyboru nowych kuratorów lub maksymalnie przez trzy miesiące od wejścia w życie ustawy.


 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł