Stawka ta została określona jako maksymalna kwota, która może zostać przyjęta jako podstawa do wyliczenia wynagrodzenia dla podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości z tytułu wykonywania umowy z ministrem właściwym.
Uwzględniono nakład pracy związany z realizacją poszczególnych zadań podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości określonych w ustawie oraz częstotliwość wykonywania poszczególnych zadań. Dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, określonym w projekcie rozporządzenia, są koszty podróży służbowych w przypadku, gdy przedstawiciele podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wykonują zadania w miejscu innym niż jego siedziba.

Rząd przyjął projekt ws. ujednolicenia kwalifikacji>>