Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustaliła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. Zaliczono do nich:
1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Zgodnie z powyższymi założeniami minister ustaliła kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Obejmują one w zakresie kontroli:
a) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”
b) w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych: „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.”
c) w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”
Natomiast w zakresie ewaluacji ustalono, że ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego skupią się na zakresie wymagań: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” i „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
Ewaluacje problemowe będą przeprowadzane w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).
W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało: „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”; „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu” oraz „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł