Zachowana zostanie możliwość przedłużenia okresu nauki jako jednej z form indywidualizacji procesu kształcenia tej grupy uczniów obok m. in. możliwości odroczenia do 9. roku życia realizacji obowiązku szkolnego, czyli o rok lub dwa lata dłużej w stosunku do ich rówieśników, dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, zapewnienia zajęć rewalidacyjnych i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w tym zakresie.

Jak zapewnia resort edukacji, nowe przpeisy poniosą jakość wsparcia udzielanego niepełnosprawnym uczniom. Pomoc ma być oparta na kompleksowej analizie z uwzględnieniem informacji z różnych źródeł -  lekarz, szkoła, opieka społeczna.

"W nowym modelu planuje się wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – wersji dla dzieci i młodzieży (ICF-CY). MEN współpracuje w tym zakresie z Radą ds. ICF. Do współpracy zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej." - informuje resort.