Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych nakazują likwidację wszystkich zakładów budżetowych do 31 grudnia 2010 r. Dotyczy to również szkół i przedszkoli funkcjonujących w formie prawnej zakładu budżetowego. Nowa ustawa o finansach publicznych nie przewiduje możliwości powoływania samorządowych zakładów budżetowych dla realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej czy szerzej rozumianej oświaty.
Przepisy wprowadzające ustawę zmieniły także treść art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który w obecnym brzmieniu stanowi, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego mogą być jedynie jednostkami budżetowymi.
Ustawodawca nie przewidział, w związku z eliminacją formy prawnej zakładu budżetowego, szczególnych zasad likwidacji i przekształcania szkół, przedszkoli i innych jednostek organizacyjnych oświaty. Artykuł 100 przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych przewiduje, że stosunki pracy z pracownikami likwidowanych zakładów wygasają z dniem zakończenia likwidacji, najpóźniej 31 grudnia 2010 r., jeżeli nie zostaną im zaproponowane przez organ likwidujący nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres.
Propozycja nowych warunków pracy lub płacy może obejmować m.in. nawiązanie stosunku pracy w jednostce budżetowej podległej organowi likwidującemu, jeżeli charakter pracy wykonywanej w likwidowanej jednostce jest podobny do charakteru pracy wykonywanej na stanowisku urzędniczym.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 14.09.2010 r.