Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw  zakłada zmianę przepisów art. 165 ust. 7 i 9 ustawy - Prawo oświatowe. Obecnie pracuje nad nią parlament.

Czytaj: ​Jak zatrudnić asystenta międzykulturowego z Ukrainy?>>

 

 

Wyrównanie szans

- Obecne przepisy defaworyzują uczniów będących obywatelami polskimi, którzy przybywają z zagranicy i których stopień znajomości języka polskiego utrudnia lub uniemożliwia efektywną naukę w szkole - czytamy w uzasadnieniu. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi, którzy kształcili się za granicą i nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym do nauki w szkole, mają prawo do dodatkowej nauki języka polskiego bez określenia 21 maksymalnego okresu realizacji tego uprawnienia, podczas gdy uczniowie będący obywatelami polskimi mogą korzystać z tego uprawnienia maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

 

Jak podkreśla MEiN, do Polski coraz częściej przybywają osoby posiadające polskie obywatelstwo, a które są urodzone za granicą i wychowywane w środowisku posługującym się językiem kraju zamieszkania. Wsparcie w postaci dodatkowej nauki języka polskiego przez okres 12 miesięcy często jest niewystarczające. Mając na uwadze powyższe proponuje się zrównanie prawa do dodatkowej nauki języka polskiego zarówno dla obywateli będących i niebędących obywatelami polskimi i przesądzenie, że z uprawnienia tego będą mogli korzystać przez okres 24 miesięcy.  Przepisy mają wejść w życie z początkiem roku szkolnego 2022/2023 tj. od dnia 1 września 2022 r.

Czytaj też: Kształcenie uczniów z Ukrainy - zadania dyrektora i organu prowadzącego >

Ułatwienia w zakładaniu oddziałów i zatrudnianiu nauczycieli

Pierwsza wersja specustawy umożliwiła tworzenie oddziałów przygotowawczych dla dzieci z Ukrainy, złagodziła też przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli - w roku szkolnym 2021/2022 na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, będzie mogła  być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość językowa polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Nie trzeba potwierdzać znajomości języka polskiego.

Dodatkowo na 18 miesięcy złagodzono przepisy dotyczące nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne - mogą oni pracować w oddziałach przygotowawczych na stanowisku:

  1.  pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  2.   nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy

Czytaj też: Jakie zajęcia przysługują uczniowi z Ukrainy? >

Nauczyciele pracujący w takich placówkach mogą też wziąć więcej godzin ponadwymiarowych - nawet, gdy przekraczają one półtora etatu. Wymagana jest do tego zgoda nauczyciela.