Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel prowadzący zajęcia w szkole podstawowej w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej?
Jaki kurs (szkolenie) powinien mieć ukończony i jaki jest termin ważności zaświadczenia (certyfikatu) ukończenia takiego kursu (szkolenia)?
Czy taki kurs (szkolenie) powtarza się co jakiś czas?

Z dniem 1 września 2009 r. wejdzie w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), który stanowi, że podstawa programowa wychowania i kształcenia uwzględniać musi edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy będą mogły być prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie. Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy określi minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.


Przywołana na wstępie ustawa określa wymagania kwalifikacyjne dla osób wykonujących zawód ratownika medycznego (art. 10 ustawy) lub będących ratownikami. Warunkiem możliwości wykonywania czynności ratownika jest ukończenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym wydawane jest zaświadczenie, które jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.
Podkreślić należy, że ukończenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy jest warunkiem wykonywania czynności ratowniczych przez osoby udzielające kwalifikowanej pierwszej pomocy (art. 3 pkt 2 ustawy).
Regulacje związane z przedmiotowym kursem określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia:
1) studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne;
2) studiów magisterskich a kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć;
3) studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne;
4) studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć albo dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć;
5) zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć;
6) zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.