Przesądza o tym art. 7 ust. 1f u.s.o. Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządze-nia Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1207) – dalej r.k.n. – poziomami wykształcenia wymaganymi do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej są:

  • tytuł zawodowy magistra,
  • tytuł zawodowy licencjata,
  • dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli.

Oznacza to, że na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Przez takie przygotowanie rozumie się, o czym stanowi § 1 pkt 3 r.k.n., nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; (…) o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Asystenci za drodzy dla szkół>>

Ponadto asystent musi spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) – dalej KN, tj. nie może się toczyć przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 KN, tj. warunku nietoczenia się przeciwko niemu postępowania karnego lub dyscyplinarnego, lub postępowania o ubezwłasnowolnienie, osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku asystenta powinna przedłożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie w tym zakresie, natomiast w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 KN, tj. warunku niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Wynagrodzenie asystenta nauczyciela ustala dyrektor>>

  Więcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 7/2015>>