W szkole podstawowej będzie zatrudniony asystent nauczyciela, wynagrodzenie dla asystenta nie może być wyższe niż dla nauczyciela dyplomowanego.
Czy w regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych można wprowadzić takie stanowisko i czy można przyznać dla asystenta dodatek stażowy oraz premię regulaminową?


Asystent nie jest pracownikiem samorządowym. Wynagrodzenie ustala mu samodzielnie dyrektor szkoły.
 
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 7 ust. 1e , wprowadziła możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela klas I-III lub asystenta wychowawcy świetlicy szkolnej. Jednak stanowisko takie nie jest przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, co oznacza, iż nie mają zastosowania do tej osoby przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

Asystent nauczyciela nie popracuje na stałe>>

Natomiast wynagrodzenie takiego pracownika ustala się na poziomie nie wyższym niż dla nauczyciela dyplomowanego. Kompetencje w zakresie ustalenia wynagrodzenia pozostają wyłącznie w zakresie dyrektora szkoły. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest ustalenie jednej kwotowej formy wynagradzania.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Kolejni nauczyciele wyłączeni spod przepisów Karty>>