Czy kurator oświaty powinien zatwierdzić wyniki konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o. kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Należy zatem stwierdzić, że powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu nie wymaga opinii lub zatwierdzenia kuratora oświaty. Dopiero, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej (art. 36a ust. 4 u.s.o.).
Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 36 ust. 2 u.s.o. powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, który nie jest nauczycielem, wymaga zasięgnięcia opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Tak samo stanowią art. 63 ust. 10 i 12 oraz art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, które wejdą w życie 1 września 2017 roku.

Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym
Lidia Marciniak (red. merytoryczny) , Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł