Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 3 września 2012 r. W szkole tej był zatrudniony do 31 sierpnia 2013 r. i otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Kolejne zatrudnienie było w innej szkole na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa od 1 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. (pozytywna ocena dorobku zawodowego). Od dnia 1 września 2014 r. nauczyciel został zatrudniony ponownie w tej samej szkole.
Czy nauczyciel może realizować rozpoczęty we wrześniu 2012 r. staż, czy musi go rozpoczynać od nowa?


Sytuacja opisana w pytaniu wymaga zajęcia stanowiska przez kuratora oświaty co do prawidłowości odbywanego stażu. Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. W przypadku zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo, na okres krótszy niż trwa staż, nauczyciel nie może w sposób prawidłowy odbywać stażu. Nauczycielowi można pod pewnymi warunkami (pozytywna ocena za okres odbytego stażu oraz podjęcie zatrudnienia w innej szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy) zaliczyć okres odbytego stażu, jeśli w trakcie odbywania stażu zmienii miejsce zatrudnienia. Jednakże przepis art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, wyraźnie mówi o zmianie miejsca zatrudnienia, a nie o ponownym zatrudnieniu nauczyciela w tej samej placówce.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami art. 9c ust. 1 pkt 2 KN , staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.
W myśl art. 9f ust. 2 i 3 KN nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2 KN (wymiar stażu 2 lata i 9 miesięcy), zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu nie wymaga odrębnej decyzji>>

Ocenę, tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.
Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 7 i ust. 11 KN w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielem mianowanym, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli). Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że posiadają wyższy niż stażysta stopień awansu zawodowego.
Zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu - wzory dokumentów>>

Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu (np. dotyczących odbywania stażu), wymagających rozstrzygnięcia prawnego należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.
Jednakże, każdy tego typu przypadek powinien być zbadany indywidualnie przez uprawniony do tego podmiot, którym w przypadku staży nauczycieli na kolejny stopień awansu jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

 

Dodatek dla opiekuna stażu według regulaminu określonego przez gminę>>