Którą formę egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010 zdają uczniowie, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do matury w roku szkolnym 2007/2008, ale nie przystąpili do żadnego z zadeklarowanych egzaminów i uczniowie, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2007/2008 i nie składali deklaracji przystąpienia?
Czy według obowiązujących przepisów, czy przepisów obowiązujących do roku szkolnego 2008/2009?

Uczniowie, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008, ale nie przystąpili do żadnego z zadeklarowanych egzaminów i uczniowie, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2007/2008 i nie składali deklaracji maturalnej przystępują do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010 według zasad obowiązujących od 1 września 2009 r., czyli z obowiązkowym egzaminem z matematyki.

Zgodnie z § 104 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego przeprowadzania. Oznacza to, że zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego albo przerwał ten egzamin może ponownie przystąpić do tego egzaminu w okresie 5 lat na zasadach jakie obowiązywały w terminie, w którym do egzaminu maturalnego przystępował po raz pierwszy. Proszę zatem zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia, czy dana osoba wcześniej złożyła w szkole deklarację maturalną i nie przystąpiła do egzaminów maturalnych, czy też deklaracji jeszcze w ogóle nie składała. Istotne jest jedynie, czy dana osoba do roku szkolnego 2008/2009 włącznie przynajmniej przystąpiła do jednego egzaminu (mogła go nawet przerwać).

Krzysztof Lodziński