Problemem polskich standardów kształcenia nauczycieli jest kształcenie tzw. przedmiotowców niemal wyłącznie przez specjalistów z danej dziedziny, a więc chemików, matematyków czy polonistów. Aby skutecznie edukować polskie dzieci, nauczyciele powinni posiadać większą wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, a obecnie na polskich uczelniach 180 godzin pedagogiki czy psychologii w proporcji do 3 tys. godzin wszystkich zajęć przez cały okres studiów niestety nie wystarcza. O to, jak radzi sobie z tym MEN, pyta w interpelacji posłanka Marta Kubiak.

 

Niepubliczne uczelnie bez szans na kształcenie nauczycieli>>
 

Nowe standardy kształcenia nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że lekarstwem na ten problem są zmiany w przepisach dotyczących kształcenia pedagogów. Określa je rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450). Reguły i wymagania w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela składają się z następujących części:

  1. Sposób organizacji kształcenia;
  2. Osoby prowadzące kształcenie;
  3. Efekty uczenia się (ogólne i szczegółowe);
  4. Sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

 

 

Jak podkreśla wiceminister Maciej Kopeć, na podstawie nowych standardów kształcenia nauczycieli na tworzące blok przygotowania psychologiczno-pedagogicznego zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i praktyk zawodowych (w tej grupie zajęć) przewidziano minimum 210 godzin, w tym: 90 na psychologię, 90 na pedagogikę i 30 na praktyki zawodowe. W poprzednich standardach kształcenia nauczycieli na wymienione zajęcia było przewidzianych minimum 180 godzin. - Zwiększona została liczba godzin przeznaczonych na zajęcia z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu. Obecnie zajęcia z tego zakresu są realizowane w wymiarze co najmniej 60 godzin (dotychczasowe standardy przewidywały na zajęcia z podstaw dydaktyki minimum 30 godzin).

Sprawdź w LEX: Czy nauczycielka, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem ma uprawnienia do pracy w bibliotece szkolnej szkoły podstawowej? >

Zwiększono wymiar zajęć z zakresu dydaktyki nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć). W przypadku zajęć z dydaktyki nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) uczelnie są zobowiązane do realizacji tych zajęć w wymiarze co najmniej 150 godzin (poprzednie minimum to 90 godzin), zaś w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w wymiarze 90 godzin (poprzednie minimum to 60 godzin) - tłumaczy wiceminister.

Sprawdź w LEX: Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel, który pracuje w przedszkolu specjalnym? >

Maciej Kopeć dodaje, że MEN prowadzi obecnie prace nad założeniami do projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które będzie spójne z nowym standardem kształcenia nauczycieli i będzie dotyczyło osób uzyskujących kwalifikacje zgodnie z nowym standardem kształcenia.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciel, który ukończył studium wychowania przedszkolnego i studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, może uczyć w szkole dzieci klas I-III? >

 

Doświadczeni nauczyciele nie zostaną na lodzie

Osoby, które kształciły się na starych zasadach, nie muszą się też obawiać o zatrudnienie. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych mają absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
Obecnie kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i w szkołach podstawowych.

Sprawdź w LEX: Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba nauczająca w klasach I-III szkoły podstawowej? >

Ograniczona zostanie natomiast możliwość dokształcenia się na studiach podyplomowych, ponieważ 3 sierpnia 2019 r. wszedł w życie nowy standard kształcenia nauczycieli, który nie przywiduje studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uczelnie mogą zatem od tego roku przeprowadzać rekrutację wyłącznie na jednolite magisterskie studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (za wyjątkiem wskazanych wyżej przypadków dotyczących uzupełniających studiów magisterskich).