Do 31 maja trwają konsultacje społeczne  projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.  Dokument Strategii powstał w odpowiedzi na jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych, zidentyfikowanych w Raporcie „Polska 2030” (przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP), jakim jest wzrost kapitału społecznego Polski. W Strategii kapitał społeczny rozumiany jest jako, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów. Ze względu na szeroki zakres pojęcia kapitału społecznego, SRKS obejmuje 4 obszary: „Postawy i kompetencje społeczne”, „Współdziałanie i partycypacja społeczna”, „Komunikacja społeczna” oraz „Kultura i kreatywność”, a jej przygotowanie wymagało współpracy i zaangażowania wielu partnerów. W prace zaangażowani byli przedstawiciele różnych resortów, sektorów i środowisk — wśród których znaczącą rolę należy przypisać organizacjom obywatelskim. Koordynatorem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS), będącej dokumentem międzyresortowym, jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konsultacje społeczne nie ograniczają się tylko do przedstawienia założeń Strategii, ale przede wszystkim mają na celu stworzenie płaszczyzny partycypacji społecznej dla różnych środowisk, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zebrane w ramach konsultacji opinie, stanowiska i propozycje będą poddane wnikliwej analizie, a następnie opublikowane po zakończeniu  procesu konsultacji.

Projekt pełnego dokumentu SRKS wraz z formularzem do zamieszczania komentarzy do Strategii dostępny jest na stronie http://ks.mkidn.gov.pl.

źródło: PAP, 10 maja 2011r.