Burmistrz miasta ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Przystąpiła do niego dotychczasowa dyrektor szkoły.  Nie została jednak dopuszczona do postępowania konkursowego, bo zdaniem komisji konkursowej jej oferta nie zawierała wszystkich niezbędnych dokumentów, konkretnie oświadczenia o tym, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Kandydatka nie zgodziła się z tym. Zaskarżyła do sądu zarządzenie burmistrza przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. W skarze podniosła że jej oferta zawierała dokument zatytułowany "wykaz dokumentów" wraz z oświadczeniem, że jako kandydat na stanowisko dyrektora nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Przedłożyła też odrębne oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za nieumyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie zawarte w dokumencie zatytułowanym "wykaz dokumentów" nie było wprawdzie podpisane, lecz nie można mu odmówić wagi prawnej.

 


Zdaniem skarżącej w sytuacji, gdy komisja konkursowa powzięła wątpliwości, co do treści oświadczenia powinna wezwać ją do złożenia wyjaśnienia. Nadto organ prowadzący szkołę miał wiedzą, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, bo zajmowała stanowisko dyrektora szkoły.

 

Burmistrz: komisja nie jest od prowadzenia wyjaśnień

Burmistrz domagał się oddalenia skargi. Dowodził, że skarżącej słusznie nie dopuszczono do postępowania konkursowego, bo w swoim oświadczeniu odniosła się wyłącznie do skazania za przestępstwa nieumyślne. Komisja konkursowa nie miała zaś żadnych podstaw prawnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego tego oświadczenia. Wykaz dokumentów zawierał wprawdzie prawidłowe określenie wymaganego dokumentu, lecz sama oferta niezbędnego oświadczenia nie zawierała. Obowiązujące przepisy nie przewidują natomiast możliwości korygowania oczywistych błędów składanych ofert.

 

Czy wizytator kuratorium oświaty może przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły?>>

Czy ponowne przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły wymaga zmiany składu komisji konkursowej?>>

 

Bardzo wysokie prawdopodobieństwo omyłki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że skarga jest zasadna. Przypomniał, że skarżąca złożyła wraz ze swym zgłoszeniem dwa niespójne z sobą dokumenty: jeden stanowiący wykaz przedłożonych dokumentów i określający, że wśród nich jest oświadczenie dotyczące nie skazania za przestępstwo umyślne i drugi – własnoręcznie podpisany, zawierający informację o tym, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo nieumyślne.

Równocześnie komisji konkursowej i organowi prowadzącemu szkołę znany był fakt (choćby ze złożonych dokumentów), że skarżąca pełni funkcję dyrektora szkoły.  Wykluczało to podejrzenie, że była skazana za przestępstwo umyślne. Nie mogłaby wówczas pełnić funkcji dyrektora szkoły.

Zdaniem sądu taki stan faktyczny wymagał od organu prowadzącego szkołę, by zwłaszcza w sytuacji, gdy nie upłynął jeszcze termin do złożenia dokumentów przez kandydatów (kandydatka złożyła ofertę na 4 dni przed terminem) zwrócić się do kandydatki o niezwłoczne wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści złożonych dokumentów. Zachodziło bowiem bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w złożonym przez skarżącą oświadczeniu doszło do oczywistej omyłki.

 

Wątpliwości trzeba wyjaśnić

WSA nie zgodził się z twierdzeniem burmistrza, że komisja konkursowa nie miała prawnych instrumentów umożliwiających jej takie działanie.  Sąd przywoła brzmienie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Przepis ten stanowi, że na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d- g, l i m. Ten tryb postępowania powinien być w tej sprawie zastosowany, gdy okoliczności sprawy wskazują na to, że złożony przez kandydata dokument dotknięty jest oczywistą omyłką. Podobnie komisja powinna zachować się w sytuacji gdyby dokument zawierający oświadczenie byłby trudny do odczytania.

 

Zbytni formalizm komisji

Sąd podkreślił, że nazbyt formalistyczna wykładnia przepisów tzw. rozporządzenia konkursowego przez organ prowadzący szkołę i komisję konkursową narusza gwarancje konstytucyjne wynikające z zasady równego dostępu do służby publicznej i zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej.

Skutkiem zaś nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia konkursowego,  jest unieważnienie konkursu i zarządzenie ponownego jego przeprowadzenia.

 

Wyrok WSA w Gdańsku z 20 grudnia 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 759/18