Poprzez taki dobór tematyki miesięcznik "Dyrektor Szkoły" starał się pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w zaktualizowaniu wiedzy na temat nowych przepisów. Tym bardziej, że niektóre mogą być problematyczne.
Zmiany w ustawie o systemie oświaty, zarówno te już wprowadzone, jak i planowane w najbliższym czasie, omówił dr Mateusz Pilich, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
W swojej prezentacji skupił się m.in. na problemach dotyczących dotowania szkół niesamorządowych, przestrzegania zasad gromadzenia danych osobowych uczniów, przepisów prawnych zrównujących religię z etyką oraz upowszechniania edukacji przedszkolnej.
- Przed 2009 r. było rzeczą oczywistą, że pieniądze przekazywane samorządom na szkolnictwo miały charakter przedmiotowy. Później zaczęły rodzić się wątpliwości - mówił dr Pilich, wskazując, jakich przepisów owe wątpliwości dotyczą.
Opisał problemy z wykładnią art. 131 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że dotacje podmiotowe obejmują środki przekazywane dla ustawowo wskazanych podmiotów przeznaczone na dofinansowanie (lub finansowanie) ich działalności bieżącej, bez wskazania konkretnego celu. Budzi to pewne wątpliwości w zestawieniu z art. 251 tej, który stanowi, że "wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona.
– Wygląda na to, że dotacja podmiotowa nie zawsze jest wolna od celowości – komentował dwuznaczność przepisów dr Pilich. Zwrócił także uwagę, że podobnie nieostre i problematyczne są przepisy dotyczące „wydatków bieżących” oraz „kwalifikowanych” i „niekwalifikowanych”. Jasna ich wykładnia jest o tyle ważna, że JST mają obowiązek kontrolowania wydatków bieżących zarówno jednostek budżetowych, jak i podmiotów pozabudżetowych. Zdaniem prawnika zastrzeżenia budzą też niektóre przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów, zwłaszcza rozwiązania dotyczące gromadzenie danych wrażliwych.
– W czasach przyspieszonej cyfryzacji społeczeństwa dane przestają być nasza własnością – uważa dr Pilich.@page_break@

Spośród zmian planowanych dr Pilich omówił m.in. postulaty: dotyczące uporządkowania zasad nauczania religii oraz projekt upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Problematykę dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez podmioty prywatne poruszał też w swoim wystąpieniu pt. Najważniejsze zmiany w finansowaniu oświaty prof. Antoni Jeżowski, twórca i ekspert Instytutu Badań w Oświacie, członek Rady Programowej „Dyrektora Szkoły”. Szczególną uwagę zwrócił na problemy z finansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pokrywania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem oraz relacjami między budżetem państwa a JST.
Dużą część wykładu profesor poświęcił na omówienie planowanych przez MEN zmian w dotowaniu przedszkoli - wskazał, jakie dotację otrzymają gminy oraz jakie będą zasady podziału tych pieniędzy.
Ostatnia część AZDS poświęcona była zmianom związanym z ruchem kadrowym w planowaniu i organizacji roku szkolnego 2012/2013. Tę materię przedstawiła Teresa Konarska, ekspert prawa oświatowego.
Przypomniała o zmianach związanych z reformą emerytalną, tj. o uchyleniu przepisu obligującego dyrektora szkoły do zwolnienia nauczyciela, który osiągnie wiek emerytalny.
- Nawet jeśli nauczyciel był w trzecim roku kadencji, ale skończył 65 lat trzeba było rozwiązać z nim umowę – podkreślała Konarska. Omówiła także szczegółowo kwestię przekształcenia stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Szczegółowe omówienie wystąpień prelegentów oraz wniosków z dyskusji podczas II zjazdu AZDS przedstawimy w kwietniowym numerze „Dyrektora Szkoły”>>

Zapraszamy także do zapoznania się programem kolejnego zjazdu AZDS, który odbędzie się już 23 maja 2013 r.>>