Możemy je podzielić na dwa rodzaje: niepieniężne i pieniężne. Zgodnie z art. 52c ust. 5 u.b.ż. w przypadku naruszenia przepisów dotyczących sprzedaży środków spożywczych, stosowania środków spożywczych w ramach zbiorowego żywienia, a także reklamy lub promocji środków spożywczych dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, jest uprawniony do rozwiązania bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy z podmiotem prowadzącym sprzedaż środków spożywczych lub działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, bez odszkodowania.
Sankcje pieniężne przewidziane są w art. 103 u.b.ż. W świetle powołanego przepisu, kto w ramach prowadzonej działalności sprzedaje w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego środki spożywcze inne niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży, a także prowadząc działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego w ramach żywienia zbiorowego, stosuje środki spożywcze nieodpowiadające wymaganiom określonym w tym rozporządzeniu, podlega karze pieniężnej.
Podobnie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów o zakazie reklamy i promocji jest również kara pieniężna.

Sól wróci do szkolnych posiłków?>>

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 9 u.b.ż., kto w ramach prowadzonej działalności reklamuje lub promuje w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego środki spożywcze inne niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży lub niespełniające wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży, podlega karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej w przedstawionych sytuacjach wynosi do 5000 zł, nie mniej jednak niż 1000 zł.
Organem właściwym do kontrolowania, czy przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego stosuje się do nowych wymogów, jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Za złamanie przepisów ustawy inspektor sanitarny wymierza w drodze decyzji kary pieniężne, o których mowa powyżej. Ustalając wysokość kary pieniężnej, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia i zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku spożywczym i wielkość produkcji zakładu.

Nowa minister przywróci drożdżówki do szkół>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł