Jakie zaświadczenie należy dołączyć do dokumentacji składanej przez kandydata na stanowisko dyrektora?
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. f widnieje zapis, że wymaganym dokumentem jest "zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym".
Jakie przepisy regulują kwestię tego, kto takie zaświadczenie powinien (może) wystawić i na jakim druku?
Z wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartych w piśmie z dnia 12 listopada 2007 r. Nr DSN-SSP-1823-607/ZP/07 w sprawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wymaganego od kandydatów przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły wynika, że powinno ono być wydane w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych w celach przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.) - dalej r.p.b.l.p.
Zasadne jest w związku z tym, uzyskanie zaświadczenia od lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym dla nauczycieli ubiegających się o takie stanowisko w szkołach i placówkach systemu oświaty powinien wydawać lekarz uprawniony do przeprowadzenia badań profilaktycznych według wzoru określonego w załączniku nr 2 do r.p.b.l.p.

Przykład

pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
lub
lekarza prywatnie praktykującego,
przeprowadzającego badanie profilaktyczne
(numer identyfikacyjny REGON)
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 43 pkt 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu pracy, orzeka się, że:
Pan(i) ........................................................
(imię i nazwisko)
urodzony(a) dnia ........... miesiąca .......... roku ......... zamieszkały(a) w ..............................................
zatrudniony(a)/przyjmowany(a) do pracy*
w .............................................................
(nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy)
............................................................... na stanowisku/na stanowisko ....................................................
1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny(a) do wykonywania pracy na ww. stanowisku*
Data następnego badania okresowego ............
2) wobec przeciwwskazań zdrowotnych - niezdolny(a) do podjęcia/wykonywania pracy na ww. stanowisku*,
3) wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił(a) zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy* z dniem ...............................................................
_______________
* Niepotrzebne skreślić.
(pieczęć i podpis
lekarza przeprowadzającego
badanie profilaktyczne)
................., dnia ........ r.
Pouczenie:
Osoba zainteresowana i pracodawca otrzymujący zaświadczenie lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego zaświadczenia - może wystąpić, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Krzysztof Gawroński