Jakie mogą być konsekwencje niezrealizowania przez nauczyciela tzw. godzin karcianych (wg znowelizowanej Karty Nauczyciela)?
Ile można zaliczyć tzw. godzin karcianych z tytułu wyjścia do teatru (8 godzin - spektakl plus dojazd)?

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nauczyciel jest zobowiązany realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum są obowiązani do prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Nauczyciele zaś szkoły ponadgimnazjalnej obowiązani są do prowadzenia zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Dodatkowe godziny nie mogą być przeznaczone na wszelkiego rodzaju zajęcia wynikające ze statutu szkoły, gdyż są one wyodrębnione z tych zajęć na rzecz pracy w świetlicy lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) godziny do dyspozycji dyrektora to zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Wyjście do teatru można więc traktować jedynie jako realizację zadań statutowych szkoły, ale nie zajęć wyodrębnionych z nich.
Jednocześnie należy podkreślić, że zajęcia wyodrębnione z zadań statutowych szkoły, zgodnie z art. 42 ust. 7a KN, są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Ich realizacja jest więc obowiązkowa i dyrektor szkoły jest obowiązany tak organizować pracę nauczycieli, aby szkoła właściwie funkcjonowała.

Julia Głazowska-Dmitruk