Z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. wynika, że osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Natomiast zgodnie art. 5 ust. 5 u.s.o. zakładanie i prowadzenie m.in. publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, należy do zadań własnych gmin.

Z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) określającego ramowy statut przedszkola wynika, że statut przedszkola określa m.in.: że w przedszkolu integracyjnym i w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133) wynika, iż wczesne wspomaganie może być organizowane m.in. w przedszkolu, jeżeli ma ono możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności jeżeli dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Aby przedszkole mogło organizować wczesne wspomaganie rozwoju powinno przede wszystkim mieć możliwość powoływania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju wynikającą z przepisów własnego statutu zatwierdzonego przez organ prowadzący, dysponować środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania, zatrudniać specjalistów legitymujących się kwalifikacjami zgodnymi z potrzebami dzieci, dyrektor przedszkola powinien w porozumieniu z organem prowadzącym powołać zespół wczesnego wspomagania rozwoju oraz w ustawowym terminie powinno być złożone sprawozdanie o liczbie dzieci uczestniczących we wczesnym wspomaganiu rozwoju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.).

Odpowiedź pochodzi z Serwisu Prawa Oświatowego.