Szkoła zaoczna. W roku szkolnym 2008/2009 w klasie I liceum uzupełniającego dla domorosłych (forma zaoczna) uzyskało promocję do klasy II 10 uczniów.
Jaki jest tryb rozwiązania klasy od 1 września 2009 r.?

Pytanie zostało zawarte bardzo ogólnie, a okoliczności i przyczyny "rozwiązania klasy" są bardzo istotne dla oceny analizowanej sprawy. Co bowiem oznacza "rozwiązanie klasy", której klasy?
Czy rozwiązanie to wiąże się z decyzją organu prowadzącego szkołę o przekształceniu lub likwidacji szkoły, co oznaczałoby nieprzeprowadzenie naboru do klasy pierwszej, czy też nabór został przeprowadzony, lecz z powodu braku osób zainteresowanych naborem klasa nie będzie funkcjonowała?
Jeżeli organ prowadzący szkołę miał zamiar od dnia 1 września 2009 r. wstrzymać nabór do klasy pierwszej liceum uzupełniającego to co najmniej na 6 miesięcy przed tą datą powinna być podjęta uchwała o zamiarze likwidacji szkoły oraz wykonane inne czynności przewidziane w art. 59 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572). Wstrzymanie naboru oznacza bowiem stopniową likwidację szkoły poprzez wygaszenie kształcenia w szkole.
Jeżeli nie dopełniono procedury likwidacyjnej, o której mowa w art. 59 ustawy o systemie oświaty, to szkoła nie może wstrzymać naboru do klasy I na rok szkolny 2009/20010, gdyż stanowiłoby to działanie zmierzające do obejścia przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie likwidacji szkoły.
Jeżeli jednak zamiarem organu prowadzącego nie jest stopniowa likwidacja szkoły, przeprowadzono nabór, lecz brakuje chętnych do podjęcia nauki w klasie I - to po prostu nie będzie ona funkcjonować w roku szkolnym 2008/2009.
Jeżeli autorowi pytania chodziło o rozwiązanie klasy II to rozważania powyższe należy odnieść również do tego przypadku. Niepodjęcie procedury likwidacyjnej w terminach określonych ustawą o systemie oświaty wyklucza możliwość likwidacji tej klasy z dniem 1 września 2009 r.

Magdalena Fota