Jaką umowę należy zawrzeć z nauczycielem kontraktowym, który od września będzie zatrudniony na stanowisku nauczyciela wspomagającego dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Jaką umowę należy zawrzeć z nauczycielem kontraktowym, który od września będzie zatrudniony jako nauczyciel wspomagający dla ucznia klasy IV. Uczeń posiada opinię o potrzebie kształcenia specjalnego, czy powinna być to umowa na czas nieokreślony czy na czas określony do czasu ukończenia przez ucznia nauki w szkole podstawowej?

Odpowiedź:

Jeżeli w szkole jest tylko jeden uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciela należy zatrudnić na czas określony, na który zostało wydane orzeczenie.

Uzasadnienie:

Nauczyciel wspomagający, jest to nauczyciel, który posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i zostaje zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 414).

Nauczyciel wspomagający jest zatrudniany na tych samych zasadach co nauczyciele przedmiotów. Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN zasadą jest, że stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. Wyjątek przewiduje art. 10 ust. 7 KN, który stanowi, że w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. W wyroku z dnia 3 grudnia 2010 r. (wyrok SN z dnia 3 grudnia 2010 r. I PK 122/2010, OSNP 2012, nr 3-4, poz. 40) Sąd Najwyższy orzekł, że przydzielenie nauczycielowi zajęć dodatkowych, których prowadzenie warunkowane jest posiadaniem przez szkołę środków finansowych gwarantowanych przez organ prowadzący szkołę, uzasadnia zatrudnienie nauczyciela na czas określony w oparciu o art. 10 ust. 7 KN.

Jeżeli w szkole jest tylko jeden uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciela należy zatrudnić na czas określony, na który zostało wydane orzeczenie. W takim przypadku szkoła nie spełnia warunku możliwości zatrudnienia na czas nieokreślony, ponieważ nie ma takich potrzeb wynikających z organizacji nauczania.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole, § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

Zatem nauczyciela można zatrudnić na czas określony do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej, jeśli orzeczenie zostało wydane na okres etapu edukacyjnego.

Joanna Lesińska, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 6 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 7 sierpnia 2014 r.