Jak należy ująć godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw do wyliczenia podstawy nagrody jubileuszowej?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Nauczyciel placówki feryjnej nabył prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 31.08.2014 r. (niedziela), wypłata 1.09.2014 r. Za jaki okres należałoby ująć godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw do wyliczenia podstawy nagrody jubileuszowej?

1) czy przeciętną za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw za okres od września 2013 r. do czerwca 2014 r.? 2) czy przeciętną za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw za okres od września 2013 r. do maja 2014 r.?

Urlop wypoczynkowy rozpoczął się w dniu 28 czerwca 2014 r.

Odpowiedź:

Jeśli nagroda będzie wypłacana we wrześniu to wynagrodzenie do obliczenia nagrody przyjmuje się z miesiąca września oraz w przypadku zmiennych składników – z miesięcy poprzedzających wrzesień, czyli w zasadzie będzie to wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw ujęte w wynagrodzeniu urlopowym za miesiąc sierpień.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) – dalej r.s.z.o.p. nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający go do tej nagrody. Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty (§ 3 ust. 1 r.s.z.o.p.). Nagroda jubileuszowa to składnik wynagrodzenia nauczyciela, który wypłaca się jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca – stosownie do art. 39 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191). Zatem w przypadku nauczyciela, który nabył prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 31 sierpnia wysokość tej nagrody wylicza się na ten dzień lub na dzień wypłaty tej nagrody. 

Wysokość nagrody jubileuszowej oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) – dalej r.w.e.p., ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (§ 2–§ 4 r.w.e.p.), czyli:

a) składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej nauczycielowi w danym miesiącu i są to zazwyczaj: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny przyznany na cały rok szkolny, dodatek za warunki pracy, dodatek motywacyjny przyznany na dany okres obejmujący miesiąc obliczania nagrody (sierpień lub dzień wypłaty nagrody);

b) składniki wynagrodzenia w wysokościach średnich z miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc sierpień lub miesiąc wypłaty nagrody (wrzesień):

– dodatek funkcyjny – jeżeli okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku był krótszy niż okres roku szkolnego. Stawkę dodatku należy pomnożyć przez liczbę miesięcy, kiedy nauczyciel wykonywał te zadania lub zajęcia i podzielić przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc obliczania nagrody;

– wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – oblicza się przeciętną miesięczną liczbę godzin z miesięcy danego roku szkolnego poprzedzającego miesiąc wyliczania nagrody (sierpień i wrzesień) oraz mnoży przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi w dniu miesiąca obliczania tej nagrody. W zasadzie w przypadku nauczyciela, o którym mowa w pytaniu będą to godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw uwzględnione w wynagrodzeniu urlopowym wypłaconym za sierpień.

Agnieszka Kosiarz, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 28 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 28 sierpnia 2014 r.