Doktor Ewa Suchecka, adiunkt w Katedrze Edukacji Początkowej na Wydziale Pedagogicznym UW, będzie jedną z prelegentek panelu przedszkoli organizowanego w ramach Edu Trendy 2012, międzynarodowego wydarzenia koncentrującego się na innowacjach w edukacji, którego organizatorami są Wolters Kluwer Polska, wydawca czasopisma "Dyrektor Szkoły", i firma redNet Media.
Od lat zajmuje się problematyką skutecznego nauczania języków obcych. Podkreśla, że jest wiele argumentów przemawiających za rozpoczęciem nauki języków obcych już w przedszkolu. 
 - Narząd mowy dziecka jest jeszcze bardzo plastyczny, zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Na tym etapie edukacyjnym nauka odbywa się w formie zabawy, dzięki czemu umysł dziecka jest stymulowany w naturalny sposób. Warto również pamiętać o tym, że dziecko przedszkolne, jeszcze nieobciążone obowiązkami szkolnymi, dysponuje stosunkowo dużą ilością czasu wolnego, który może zostać wykorzystany również na efektywną edukację językową. - uważa dr Suchecka.
Dobrych wyników nie da się jednak osiągnąć bez odpowiedniego podejścia, które przy najmłodszych uczniach staje koniecznością. 
- Jak pokazują badania, dziecko w wieku przedszkolnym  jest w stanie  przede wszystkim przyswajać język obcy, natomiast uczenie się staje się możliwe dopiero u progu rozpoczęcia nauki w szkole. Aby dobrze wykorzystać szansę nauczania języka obcego w przedszkolu, nauczyciel powinien uwzględniać odmienność obydwu tych procesów, stwarzając taki kontekst nauczania, aby dziecko w sposób naturalny przyswajało język. Ważne jest również nieustanne poznawanie wrodzonych predyspozycji i uzdolnień przedszkolaka, aby odpowiednio stymulować proces jego rozwoju intelektualnego.  - mówi dr Ewa Suchecka. 
Uważa, że  podstawą teoretyczną dla takich działań może być m. in. koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Howard Gardner to amerykański neuropsycholog, według którego istnieje osiem odmiennych rodzajów inteligencji. Każdy różni się od pozostałych i każdy jest związany z różnym systemem mózgowym.
@page_break@
Wyróżnione przez niego rodzaje inteligencji to inteligencja: lingwistyczno-werbalna, logiczno-matematyczna, kinestetyczno-ruchowa, muzyczna, wizualno-przestrzenna, interpersonalna, intrapersonalna, przyrodniczo-naturalistyczna.
Według Howarda Gardnera każdy człowiek rodzi się wyposażony we wszystkie rodzaje inteligencji, różnimy się jednak wrodzonymi predyspozycjami do ich rozwijania. Tak więc każdy z nas ma inny profil inteligencji wielorakich (dalej: IW). Im wcześniej zostanie on rozpoznany, tym większe szanse na optymalny rozwój. Teoria zakłada bowiem, że każde dziecko jest potencjalnie zdolne do rozwinięcia swych umiejętności w co najmniej jednej dziedzinie. 
Do profilu każdego ucznia powinien zostać dostosowany program nauczania - dziecko powinno mieć możliwość przyswajania wiedzy w sposób jak najbardziej dla niego odpowiedni, natomiast zajęcia pozalekcyjne i prace domowe powinny ten proces uzupełniać i wzbogacać. 
W swojej krytyce współczesnych kręgów edukacyjnych Gardner zauważa, że: niby uznają te odmienne konfiguracje umysłowe, ale przeważnie są one zupełnie ignorowane w praktyce szkolnej. 

Jeśli polityka oświatowa w ogóle wychodzi z jakichś założeń na temat umysłu, to są to założenia dokładnie odwrotne – że istnieje tylko jeden sposób uczenia się, a zatem również jeden sposób nauczania i że umiejętności jednostek można oceniać w jeden tylko, odpowiadający tej formie uczenia się sposób. 
A edukacja powinna uwzględniać różnice pomiędzy uczniami, bo tylko gdy stworzymy dziecku szanse zbadania jego możliwości, a więc jego mocnych stron oraz zainteresowań, miejsce frustrującego doświadczenia szkolnego zajmie nauka, której cel uczeń będzie w stanie dostrzec.
Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera znajduje coraz większe zainteresowanie w kręgach oświatowych również w naszym kraju. Jej umiejętne wykorzystanie w edukacji przedszkolnej może przynieść świetne efekty i to nie tylko w zakresie języków obcych.
O tym jak skutecznie ją wykorzystywać dr Ewa Suchecka opowie już we wrześniu na konferencji zorganizowanej w ramach Edu Trendy 2012.
- W swoim wystąpieniu przedstawię propozycję jej wykorzystania podczas zajęć z języka obcego w przedszkolu, omawiając opracowany przez siebie model, opierający się nie tylko na teorii, lecz również przeprowadzonym przez siebie badaniu empirycznym. - zapowiada prelegentka. 

W tekście wykorzystano fragmentu artykułu dr Ewy Sucheckiej
"Wszystkie dzieci są zdolne. Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w kształceniu językowym" , opublikowanego w kwartalniku "Przed Szkołą" nr 1/2011.

Polecamy także inne wystąpienia z panelu Edu Trendy 2012 poświęconego przedszkolom: 
Przedszkole powinno zadbać o procedury dotyczące przetwarzani danych osobowych
Przedszkola naruszają przepisy o ochronie danych osobowych

EDU Trendy 2012 to najważniejsze spotkanie profesjonalistów edukacyjnych oraz osób szukających rozwiązań poprawiających jakość i efektywność systemu oświaty. 
Jego organizatorami są Wolters Kluwer Polska, wydawca czasopisma "Dyrektor Szkoły", i firma redNet Media. Impreza odbędzie się w dniach 27-28 września 2012 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Pełne informacje oraz formularz zapisów dostępne tutaj>>