Czy nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny mimo, że pełni kilka funkcji w szkole np. wychowawcy klasy, opiekuna stażu?
Kwestia wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielowi z dwóch (kilku) tytułów powinna być uregulowana w regulaminie wynagradzania nauczycieli, przyjętym w drodze uchwały odpowiednio rady gminy, powiatu, sejmiku województwa i obowiązującym w publicznych szkołach i placówkach oświatowych na terenie danego samorządu terytorialnego.
Stosownie do delegacji zawartej w art. 30 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego.

Do uzyskania dodatku funkcyjnego, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
2) sprawowanie funkcji:
• wychowawcy klasy,
• doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
• opiekuna stażu.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela szczegółowe warunki przyznawania dodatków (w tym w szczególności dodatku funkcyjnego) oraz wysokość ich stawek określa organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, w drodze regulaminu wynagradzania. Zatem kwestia wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielowi z dwóch (kilku) tytułów powinna być uregulowana w regulaminie wynagradzania nauczycieli, przyjętym w drodze uchwały odpowiednio rady gminy, powiatu, sejmiku województwa i obowiązującym w publicznych szkołach i placówkach na terenie danego samorządu terytorialnego.