Prosimy o wyjaśnienie różnic w rozporządzeniu Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142) załącznik 11 i załącznik 12 - godziny do dyspozycji dyrektora.
W ww. rozporządzeniach umieszczonych na stronie MEN i INFOR godziny do dyspozycji dyrektora są w liczbie 3, co razem zajęć edukacyjnych daje w Liceum Profilowanym 100, w Technikum 140, a według rozporządzenia umieszczonego w Państwa programie występują w liczbie 5, co automatycznie zwiększa godziny w cyklu nauczania.
Prosimy o wyjaśnienie w trybie pilnym, gdyż obliguje nas termin złożenia arkusza organizacyjnego.

Zgodnie z załącznikami nr 11 i 12 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) stanowiącymi odpowiednio ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum profilowanego i czteroletniego technikum - liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły tygodniowo w trzyletnim (odpowiednio - czteroletnim) okresie nauczania w szkole dla młodzieży wynosi 5, a w szkole dla dorosłych 3.
Z dniem 1 września 2009 r. rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych zaczyna obowiązywać w nowym brzmieniu, stosownie do zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 23 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 442).

Rozporządzenie z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142) - dalej r.r.p.n., wydane zostało przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Kolejne zmiany rozporządzenia ukazały się w następujących dziennikach ustaw:
1) Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155
2) Dz. U. z 2003 r. Nr 39, poz. 337
3) Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1093
4) Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 393
5) Dz. U. z 2005 r. Nr 30, poz. 252
6) Dz. U. z 2008 r. Nr 72, poz. 420.
Istnieje możliwość precyzyjnego sprawdzenia kolejnych redakcji przepisów, m.in. na stronie internetowej www.lex.pl, gdzie umieszczane są wszystkie publikowane dzienniki ustaw. Należy bowiem pamiętać, że akty prawne nabierają mocy obowiązującej w wersji opublikowanej w dzienniku ustaw.
Zgodnie z załącznikami nr 11 i 12 do r.r.p.n. stanowiącymi odpowiednio ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania (załącznik nr 11) i ramowy plan nauczania dla czteroletniego technikum, w tym czteroletniego technikum specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania (załącznik nr 12) - liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły tygodniowo w trzyletnim (odpowiednio - czteroletnim) okresie nauczania w szkole dla młodzieży wynosi 5, a w szkole dla dorosłych 3.
Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że z dniem 1 września 2009 r. rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych zaczyna obowiązywać w nowym brzmieniu, stosownie do zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 23 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 442).
W myśli § 2 ust. 5 i 5a rozporządzenia godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie mogą być przeznaczone na:
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć,
3) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych lub w postaci odrębnych zajęć - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego,
4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego,
5) nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego grup etnicznych - w szkołach z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych.
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację:
1) zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,
2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
- w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Stosownie do treści tego rozporządzenia załącznik Nr 11 i 12 w zakresie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły nabierają zupełnie nowego brzmienia. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:
1) przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia określone są w wymiarze dotychczasowym (5 godzin tygodniowo - szkoła dla młodzieży, 3 godziny tygodniowo - szkoła dla dorosłych);
2) przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia - tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
W świetle treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) arkusz organizacji szkoły jest jednym z najważniejszych jej dokumentów, jako że jest miejscem, gdzie dyrektor szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w kolejnym roku szkolnym, czyli rozpisuje precyzyjnie wynikające z przepisów zadania i funkcje szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz podziału zajęć na klasy i przyporządkowuje zajęcia z uczniami do poszczególnych nauczycieli. Wydaje się, iż przygotowując arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2009/2010 należy szczegółowo zapoznać się ze zmianami, które będą obowiązujące w nowym roku szkolnym i przygotować ten arkusz z uwzględnieniem zmian rozporządzenia oraz przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, w zakresie dotyczących czasu pracy nauczycieli. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) i zaczną obowiązywać od 1 września 2009 r. W szczególności w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 lub ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 KN;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 2b KN, w ramach:
1) zajęć pensum, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.
W okresie przejściowym, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. nowelizującej Kartę Nauczyciela wymiar obowiązkowych zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a KN, od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. będzie wynosił - 1 godzinę tygodniowo.
Zaproponowane zmiany generalnie polegają na znacznie większym doprecyzowaniu zakresu zadań i obowiązków nauczycieli realizowanych ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczno-wychowawczych (pensum).