Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało kolejne umowy na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Kształcenie ustawiczne również ze starą podstawą programową>>

 

Lepsza jakość kursów zawodowych

Ze środków unijnych zostaną dofinansowane projekty związane z opracowaniem modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Celem tych przedsięwzięć jest zwiększenie oferty krótszych, elastycznych form kształcenia dla dorosłych, które umożliwią szybkie przekwalifikowanie się i zwiększenie szans na rynku pracy.

 

W ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych MEN podpisało z:
 

 • Beneficjentem DGA S.A. dwie umowy o dofinansowanie projektów:
 1. POWR.02.14.00-00-3004/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II, na kwotę 1 664 640,00 zł,
 2. POWR.02.14.00-00-3001/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III, na kwotę 2 084 351,93 zł,
   
 • Beneficjentem Eduexpert Sp. z o.o. dwie umowy o dofinansowanie projektów:
 1. POWR.02.14.00-00-3003/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych –  obszar I, na kwotę 1 888 680,00 zł,
 2. POWR.02.14.00-00-3002/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV, na kwotę 1 990 920,00 zł.
   

 

MEN podpisało także umowy o finansowanie projektów związanych z opracowaniem programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży mechanicznej oraz branży motoryzacyjnej. Realizacja tych przedsięwzięć jest związana z koniecznością elastycznego reagowania systemu kształcenia zawodowego na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Projekty te umożliwiają dobór dodatkowych treści kształcenia związanych z danym zawodem. Dzięki nim szkoły będą mogły dostosowywać kształcenie do lokalnego i regionalnego rynku pracy.

 

 

W ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z:
 

 • Beneficjentem Polską Izbą Motoryzacji umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.15.00-00-4003/19 pn. Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach X branży motoryzacyjnej, na kwotę 331 250,00 zł,
 • Beneficjentem WAD Inżynieria Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.15.00-00-4002/19 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży mechanicznej, na kwotę 424 000,00 zł.