Egzaminy przeprowadzane są dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej i letniej. Składają się z części pisemnej i części praktycznej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w Formule 2012 i Formule 2017 potrwa od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. Egzamin zawodowy w Formule 2019 zaplanowany jest od 11 do 24 stycznia 2021 r.

 

Czarnek: Trwają przygotowania do powrotu do szkół, ale wszystko będzie zależeć od liczby zakaże>>

 

Rozporządzenie określa warunki

W wytycznych wskazano, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Dotyczy zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji albo gdy sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

 

 

Egzaminy przeprowadzane są dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej i letniej. Składają się z części pisemnej i części praktycznej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w Formule 2012 i Formule 2017 potrwa od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. Egzamin zawodowy w Formule 2019 zaplanowany jest od 11 do 24 stycznia 2021 r.

 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znalazły się zapisy dotyczące egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z nimi zdających i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów nie obejmują podczas egzaminów ograniczenia dotyczące zgromadzeń.

Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Inspektorat Sanitarny wydały wytyczne w sprawie organizacji egzaminów zawodowych.  Wskazano w nich, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Dotyczy zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji albo gdy sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Czytaj: Minister: Mamy rekomendacje dla szkół, ale decyzja w przyszłym tygodniu>>
 

Tylko zdający i komisja

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu), inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję i obsługę szatni.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno– lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), mieć zakryte usta i nos.

 


 

Podczas egzaminu zdający bez maseczki

W wytycznych napisano, że zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podano, że podczas egzaminu zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów.

Zdający i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zgodnie z wytycznymi zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Dezynfekcja rąk i klawiatur, własne przybory do pisania

Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

Dezynfekować należy również: klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu (sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu).

Na egzaminie pisemnym zdający ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, nie mogą ich pożyczać od innych zdających. Zdający muszą dezynfekować ręce przed każdym skorzystaniem ze sprzętu, urządzenia lub przedmiotu, którego używają również inne osoby podczas egzaminu.

Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby między zdającymi zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku. Nie wprowadza się ograniczeń liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.