Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej,  do egzaminów przystąpi ponad 250 tys. zdających. W sumie w sesji letniej i zimowej będzie to ponad 430 tys. uczniów. Egzaminy zawodowe przeprowadzane są dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej oraz letniej danego roku.

Każdy egzamin zawodowy składa się z dwóch części. Pierwszej – pisemnej, która jest testem wielokrotnego wyboru, gdzie próg zaliczenia wynosi 50 proc. poprawnych odpowiedzi oraz części praktycznej, podczas której do wykonania jest tzw. wyrób, usługa lub dokumentacja. Tu próg zaliczenia wynosi 75 proc. poprawnych odpowiedzi.

Czytaj: Zakończyły się egzaminy ósmoklasisty>>

Formuła egzaminów zawodowych

Każdy egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej. Część pisemna to test wielokrotnego wyboru, w którym próg zaliczenia wynosi 50 proc. poprawnych odpowiedzi. Z kolei część praktyczna obejmuje wykonanie wyrobu, usługi lub dokumentacji. W tym przypadku próg zaliczenia to 75 proc. poprawnych odpowiedzi.

 

 

 

W ostatnich latach w części praktycznej egzaminu zawodowego nastąpiła istotna zmiana jakościowa. Ta część jest oceniana przez zewnętrznego egzaminatora i odzwierciedla rzeczywiste zadania zawodowe wykonywane w miejscu pracy.
Najpopularniejsze zawody w sesji letniej 2020.

 

Spośród wszystkich zdających najwięcej osób w sesji letniej przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk (54 073). Na kolejnych miejscach znalazły się: technik żywienia i usług gastronomicznych (32 489), technik logistyk (28 793), oraz technik ekonomista (24 997). Popularne zawody to także: technik pojazdów samochodowych (20 713), technik usług kosmetycznych (16 313), technik mechatronik (13 677), technik hotelarstwa (13 574), technik elektryk (12 671) oraz technik budownictwa (11 039).
Zmiany w kształceniu zawodowym

Odpowiednio zorganizowany egzamin zawodowy, który potwierdza praktyczne umiejętności, jest częścią większych zmian w obszarze szkolnictwa branżowego i technicznego. Ich celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

 

Najważniejsze zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzane od września 2019 r. to m.in.:

 •     prognoza MEN zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego,
 •     oferta szkół dostosowana do potrzeb rynku pracy,
 •     obowiązek współpracy szkół z pracodawcami,
 •     obowiązkowe doradztwo zawodowe,
 •     przygotowanie do uzyskania uprawnień,
 •     umiejętności dodatkowe i kwalifikacje rynkowe,
 •     rozwój kształcenia w przedsiębiorstwach,
 •     zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych,
 •     wyższe dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia w zawodach o szczególnym zapotrzebowaniu na krajowym rynku pracy,
 •     preferencje podatkowe dla pracodawców przekazujących darowizny dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
 •     obowiązkowe, cykliczne szkolenia branżowe w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 •     zmiana modelu finansowania kształcenia zawodowego,
 •     obowiązkowy egzamin zawodowy.
 

Bezpieczeństwo podczas egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r.

 

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, zostały podkreślone w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający,
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora,
 • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęcie
 • egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.