Nowelizacja dostosowuje egzaminy do nowej podstawy kształcenia w zawodach. Rozszerzono katalog osób, które mogą przystąpić do egzaminu zawodowego, dopuszczono także możliwość przeprowadzania takiego egzaminu - w trakcie nauki - dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Nowe przepisy umożliwiają osobom, które ukończyły pozaszkolne formy kształcenia, w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe, oraz osobom nabywającym kwalifikacje zawodowe w systemie nieformalnym, potwierdzenie nabytych umiejętności w systemie egzaminów organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Egzamin w nowej formie, podobnie jak dotychczas, nie będzie ograniczał się do teorii. Składał się będzie z testu pisemnego i testu praktycznego. Część praktyczna zostanie ujednolicona dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez wprowadzenie formy testu praktycznego dla wszystkich kwalifikacji kształconych w zawodach.

Po wejściu w życie omawianych przepisów zmienią się także zasady przeprowadzania testu pisemnego. Przeprowadzić go będzie mógł pracodawca. Zakłada się także odstąpienie od tradycyjnej formy przeprowadzania części pisemnej. Zdający wypełni test w formie elektronicznej, logując się do systemu elektronicznego przeprowadzania egzaminu w określonym przez OKE terminie.

Nowe przepisy stanowią także, że po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.Przepisy zaczną obowiązywać 1 września 2012 r.

Źródło: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 262).