- Blisko siedem tys. uczniów z Ukrainy chciałoby zdawać polski egzamin ósmoklasisty. Mamy udogodnienia jeśli chodzi o matematykę, będą polecenia i możliwość odpowiedzi w języku ukraińskim. Język polski, to, co przewiedzieliśmy, to możliwość wydłużenia tego egzaminu o kilkadziesiąt minut. To jest decyzja rady pedagogicznej. My umożliwiliśmy przystąpienie do tego egzaminu. To rodzice dzieci ukraińskich decydowali, czy przystępować do egzaminu - mówił minister edukacji w RMF FM. Spodziewam się, że są pośród tych dzieci i takie, które mówią w języku polskim - dodał.

Czytaj: Słownik to za mało, by ukraiński uczeń napisał rozprawkę o "Panu Tadeuszu">>

Czytaj też: Organizacja egzaminu ósmoklasisty 2022 >

Deklaracje i arkusze z ułatwieniami

Minister podał, że obecnie w polskim systemie edukacji uczy się 185 tysięcy ukraińskich dzieci, z czego 35 tysięcy w przedszkolach, 135 tysięcy w szkołach podstawowych i kilkanaście tysięcy w szkołach ponadpodstawowych - 47 osób z Ukrainy chce jednak zdawać polską maturę.

Kalendarz zadań dyrektora - Kwiecień 2022 >

 

Według przepisów dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy i przekazuje go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej do 15 kwietnia 2022 r. Podobnie w przypadku egzaminów maturalnych - uczeń deklarację składa w terminie do dnia 31 marca 2022 r., dyrektor przekazuje ją do OKE do 5 kwietnia 2022 r.

 

 

Uczniowie z Ukrainy zdawać będą te same egzaminy, co ich polscy rówieśnicy, choć arkusze będą w pewnym zakresie dostosowane do ich potrzeb. Będą mieli więcej czasu na napisanie egzaminu z języka polskiego (210 min. zamiast 120), polecenia i instrukcje do zadań będą przetłumaczone na język ukraiński. Odpowiedzi będzie trzeba jednak udzielić w języku polskim.
Na egzaminie z matematyki i języka nowożytnego przetłumaczone zostaną polecenia, czas będzie taki sam jak dla polskich uczniów. Uczeń ma mieć możliwość skorzystania z pomocy tłumacza oraz psychologa. Dodatkowo – na egzaminie z języka polskiego – dłuższe teksty (powyżej 250 wyrazów) mają zostać odczytane przez nauczyciela. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli chodzi o matury – z tym, że czas zdawania egzaminu z języka polskiego podstawowego wydłużono do 255 min. Uczniowie z Ukrainy zdają wyłącznie egzaminy pisemne.

Czytaj też: Jak przygotować się do egzaminu i poradzić sobie ze stresem? >

W roku szkolnym 2021/2022 dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może powołać w skład zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, osoby niebędące egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, sprawdzające prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, o których mowa w par. 1, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Osoby te są obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty.

Sprawdź też: Przyjmowanie do szkół i przedszkoli uczniów z Ukrainy - wzory przetłumaczone na język ukraiński >