W teście wzięło udział 40 tys. uczniów. Do ich dyspozycji dostępnych było siedem rodzajów testów online: sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny w czterech blokach (język polski, historia i WOS, matematyka oraz przedmioty przyrodnicze), a także egzamin maturalny, na który składają się testy z języka polskiego oraz z matematyki na poziomie podstawowym. Wszystkie testy próbne dostępne na www.egzamer.pl były zgodne ze standardami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).
Warto zaznaczyć, że zakres tematyczny styczniowej edycji Egzamera obejmował materiał zrealizowany w szkołach do końca 2012 r., teoretycznie więc uczniowie nie mogli natrafić na zagadnienie, którego jeszcze nie realizowali z nauczycielem. Natomiast egzaminy drugiej, marcowej edycji Egzamera obejmowały swym zakresem całość podstawy programowej odpowiedniej dla danego etapu edukacyjnego.
W pierwszej, styczniowej edycji Egzamera (na stronie www.egzamer.pl pod literą A) co dziesiąty test Egzamera został nagrodzony złotą baterią (pow. 80% puli punktów), wyniki blisko jednej trzeciej testów uprawniały do zdobycia srebrnej baterii (min. 60% punktów), natomiast najliczniej byli reprezentowani zdobywcy brązowej baterii - 41% uczniów zdobyło pow. 30% punktów. W styczniu - jedną szóstą testów zakończono wynikiem niższym niż 30% (szara bateria), co oznacza „oblanie” egzaminu.
W marcu procent złotych i srebrnych baterii nieznacznie się obniżył (41,6%).
W marcowej edycji testu Egzamera tylko 18% uczniów, którzy przystąpili do testu maturalnego zdobyło więcej niż 60% punktów. Aż 57% procent przyszłych maturzystów „oblało” test z matematyki. Z językiem polskim problemy miało 37,6% maturzystów a tylko 15,5% zdobyła więcej niż 60% punktów. Najlepsi maturalni matematycy są w woj. wielkopolskim (42% pkt.), pomorskim (35,9% pkt.) i lubelskim (35,3% pkt.), natomiast z języka polskiego najlepsze województwa to: podlaskie (46,4% pkt.), śląskie (42,4% pkt.) i pomorskie (38,3% pkt.). @page_break@

W grupie gimnazjalistów srebrne i złote baterie, czyli pow. 60% punktów uzyskało 61% uczniów rozwiązujących test z języka polskiego, 54% - test przyrodniczy, 53% test matematyczny, 49% test z historii i WOS. Najlepiej w języku polskim wypadły województwa: mazowieckie (63,3%), lubelskie (62,7%) oraz wielkopolskie (62,2%), natomiast średnia krajowa z języka polskiego wyniosła 59% punktów.
Matematyka poszła nieco gorzej – średni wynik to 58,4%, natomiast ponownie najlepiej rozwiązali zadania uczniowie z woj. mazowieckiego (65,6%) i wielkopolskiego (61,3%) , na trzecim miejscu natomiast znaleźli się gimnazjaliści z woj. łódzkiego (59,8%).
Z przedmiotów przyrodniczych średnio zdobyto 57,3%. Najgorzej zaś poszła historia, gdyż średni uzyskany wynik to 56,1%, a aż połowa uczniów zdobyło mniej niż 60% puli punktów, co w konsekwencji na prawdziwym egzaminie dałoby bardzo słabe wyniki. Szóstoklasiści natomiast w swoim sprawdzianie mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów.
W teście Egzamera uzyskali średnio 18 punktów. Najwyższy poziom kompetencji wykazali uczniowie z woj. warmińsko-mazurskiego (79%), następnie świętokrzyskiego (66%) oraz podlaskiego (61%). Chłopcy zdobyli nieco więcej punktów niż dziewczęta, ale różnica w tym przypadku była niewielka: chłopcy 47%, dziewczęta: 45,7%.
 

Źródło: Informacja Prasowa