W środę 21 lipca odbyło się w MEN kolejne spotkanie zespołu opiniodawczo - doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli, tym razem poświęcone statusowi zawodowemu dyrektora szkoły. Prowadząca spotkanie i koordynująca pracę zespołu wiceminister  edukacji Lila Jaroń, rozpoczynając dyskusję, zadała pytania o kompetencje dyrektora oraz  narzędzia, które pozwalają dyrektorowi skutecznie i w relacjach partnerskich zarządzać szkołą i pracą zespołową nauczycieli. Anna Smoczyńska z EURIDICE omówiła rozwiązania prawne z  systemów edukacji innych krajów, pokazując kryteria zatrudniania dyrektorów, obowiązki i wynagrodzenia. Rozwój tych systemów zmierza w kierunku decentralizacji, zwiększenia autonomii dyrektorów, a co za tym idzie - zakresu odpowiedzialności. Przedstawiciele środowiska dyrektorów mówili o konieczności zwiększenia autonomii dyrektora i dania mu narzędzi umożliwiających zarządzanie: finansowych oraz kadrowych, pozwalających kreować politykę kadrową szkoły. Omawiano pomysł stworzenia hierarchicznej struktury kierowniczej w szkole oraz  konieczności  profesjonalnego przygotowania do zawodu dyrektora - w tej chwili jest ono niewystarczające i co do tego zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania. Wiceprezes STO Zygmunt Puchalski pokazywał praktykę szkół niepublicznych jako   przykład pozytywnych efektów dania dyrektorowi szkoły autonomii oraz zaufania ze strony organu prowadzącego. W czasie dyskusji pojawiło się wiele propozycji ustawienia w systemie roli dyrektora szkoły i placówki oświatowej, które wywoływały bardzo emocjonalne reakcje, zwłaszcza ze strony przedstawicieli związków zawodowych. Uznali, że ten problem nie powinien być omawiany w czasie debaty na temat Karty Nauczyciela, ponieważ rozwiązania dotyczące dyrektorów powinny być wpisane do ustawy o systemie oświaty.  Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 18 sierpnia.

Źródło: informacja własna, 21 lipca 2010r.