Rzecznik praw obywatelskich, który wykonuje zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania, wystąpił do kilkunastu urzędów i instytucji o  informacje o problemach dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Pełnomocnik m.in. o dyskryminacji w szkołach

Podczas spotkania z przedstawicielkami organizacji "My, Rodzice Stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA” uczestniczki sygnalizowały m.in. przypadki braku tolerancji i dyskryminacji osób nieheteroseksualnych w szkołach, przy braku właściwej reakcji nauczycieli i dyrekcji.Pełnomocnik wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o informację, w jaki sposób podstawa programowa oraz programy nauczania uwzględniają aspekt równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, w tym m.in. homofobii.

 

Pełnomocnik zwrócił się też o informację na temat podejmowanych działań na rzecz podnoszenia kompetencji pedagogicznych w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. W wystąpieniu podkreślił, że szkoła powinna być miejscem bezpiecznym dla każdego ucznia, w którym każdy uczeń będzie szanowany i w pełni będzie mógł rozwijać swe pasje i umiejętności. Obowiązkiem każdego nauczyciela i dyrektora szkoły jest natomiast reagowanie na jakiekolwiek przejawy dyskryminacji i podejmowanie skutecznych działań, aby takie sytuacje nie miały miejsca.

 

Zasugerował wdrażanie edukacji antydyskryminacyjnej - polegającej m.in. na budowaniu szacunku, tolerancji, otwartości, uświadamianiu różnorodności oraz realizacja programów nauczania zmierzających do przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji.