Dyrektorzy chcieliby mieć większy wpływ na wynagrodzenia podwładnych. Od samorządu oczekiwaliby zwiększenia puli środków na dodatki motywacyjne i nagrody, nawet kosztem płacy zasadniczej nauczycieli, oraz zwiększenia decyzyjności w zarządzaniu zasobami ludzkimi szkoły. Chętnie też z Karty Nauczyciela wyeliminowaliby takie przywileje, jak urlop zdrowotny.

Kierunki rozwoju edukacji w Polsce
Zgodnie z art. 7.  ustawy o samorządzie gminnym , zapewnienie świadczenia usług społecznych w zakresie edukacji publicznej stanowi zadanie własne gminy. Szczegółowy zakres zobowiązań samorządów w tym zakresie precyzuje  ustawa o systemie oświaty . Określa ona, iż zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich. One też, jako organy prowadzące, odpowiadają za działalność placówek oświatowych i realizację przyjętych celów i zadań edukacji.
Zostały one określone m.in. w preambule  ustawa o systemie oświaty , w której ustawodawca sprecyzował, iż kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna przygotować ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 
Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013 uznaje za priorytetowe podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, w tym upowszechnienie wykształcenia średniego, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji osób dorosłych, jak również ogólnych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Docelowo edukacja powinna szybko i elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy, ułatwiać każdemu obywatelowi realizację aspiracji oraz przygotowywać go do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym, przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych, reagować na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii i globalizacją. Jednym z celów szczegółowych rozwoju polskiej oświaty jest poprawa efektywności zarządzania, co leży w kompetencjach samorządów lokalnych. Świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych to duże wyzwanie dla samorządów i także duże obciążenie finansowe. 

Zadania nauczyciela 
Wymienione wyżej cele i zadania realizują w polskiej szkole nauczyciele. Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty  do najważniejszych zadań nauczyciela zalicza się realizację trzech podstawowych funkcji szkoły tzn. dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
Zadania nauczyciela określa też ustawa z 26 stycznia 1982 o nazwie Karta Nauczyciela. Art. 6 Karty nakłada na nauczyciela obowiązek rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły. Ponadto, nauczyciel winien wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w duchu umiłowania ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, a także dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Obydwa akty prawa wskazują na ważny obowiązek nauczyciela, jakim jest doskonalenie wiedzy. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>