Oddanie nieruchomości w trwały zarząd dyrektorowi szkoły rodzi po jego stronie zarówno określone uprawnienia, jak i obowiązki. Uprawnień można dopatrywać się w art. 43 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, w szczególności m.in. do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie. W związku z tym jednostka samorządu terytorialnego traci możliwość władania taką nieruchomością w tym zakresie. W tym temacie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który uznał, że oddanie jednostce organizacyjnej w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego ogranicza uprawnienia właścicielskie tych podmiotów lub ich uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego. Podmioty te z chwilą oddania nieruchomości w trwały zarząd pozbawione zostają faktycznego władztwa nad nią, mimo że nieruchomości te pozostają w zasobie odpowiednio Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego. (…) Ustanowienie na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność lub znajdującą się w użytkowaniu wieczystym gmin pozbawia zatem wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast możliwości ich wynajmowania, wydzierżawiania lub oddawania ich w użytkowanie. Pozostawanie nieruchomości gminnej w trwałym zarządzie jej jednostki organizacyjnej pozbawia także rady gmin możliwości określania zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata w oparciu o przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 u.s.g. (wyrok WSA w Gliwicach z 9.01.2012 r., II SA/Gl 730/11, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Analogicznie zatem należy przyjąć, że tylko jednostka organizacyjna, której nieruchomość jest oddana w trwały zarząd, jest uprawniona do zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości za zgodą organu nadzorującego. W związku z tym to do kierownika jednostki organizacyjnej, a w przypadku szkół – do dyrektora szkoły należy decyzja, w jaki sposób zostaną przeprowadzone roboty budowlane w budynkach szkoły. Decyzja ta musi zostać jednak zaakceptowana przez organ jednostki samorządu terytorialnego.

Ze wskazanym powyżej prawem do korzystania z nieruchomościami przez szkołę wiążą się również określone ograniczenia. Mianowicie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie jest władna samodzielnie prowadzić robót budowlanych w zakresie remontów. Wiąże się to jednak nie tylko z obowiązkiem uzyskania zgody organu nadzorującego, ale również z uzyskaniem odpowiednich środków na określoną działalność. Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wprowadziła duże zmiany w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych. Mianowicie jednostki organizacyjne, w tym szkoły, nie mają możliwości gromadzenia swoich dochodów na odrębnych rachunkach bankowych. Spowodowało to konieczność finansowania wszelkich przedsięwzięć bezpośrednio z budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. To z kolei wiąże się z wydłużeniem procedury w zakresie przeprowadzania jakichkolwiek robót budowlanych.
 
Jest to fragment artykułu Grzegorza Dragona "Wpływ dyrektora szkoły na przebieg remontu budynku szkolnego" , opublikowanego w lipcowym numerze miesięcznika "Dyrektor Szkoły".