Przepis stanowi bowiem, że gdy przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może go przyjąć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Nic dziwnego, skoro to właśnie organ prowadzący ma obowiązek zabezpieczenia środków niezbędnych do pokrycia owych dodatkowych skutków finansowych.

Zgodnie z art. 164 ust. 2 pr. ośw. uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej innego albo tego samego typu. Przez odpowiednią klasę/semestr należy rozumieć taki sam poziom nauczania w szkole, do której uczeń przechodzi, jak ten, na którym był w opuszczanej placówce. Nie dotyczy to oczywiście zmiany szkoły po zakończeniu roku szkolnego – wówczas oczywiście odpowiedni będzie poziom kolejnej klasy/semestru.

W każdym przypadku niezbędne jest jednak spełnienie warunków określonych w art. 164 ust. 2 pr. ośw., w myśl którego przejście ucznia jest możliwe po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczęszczał, na podstawie:
–    kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał, lub
–    zaświadczenia o przebiegu nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 pr. ośw.
Dyrektor Szkoły 12/2017Więcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły", nr 12/2017>>