Przede wszystkim pamiętajmy, że zgodnie z art. 14 ust. 1 pr. pras. publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielających informacji. Dotyczy to nie tylko wypowiedzi samego dyrektora czy innej upoważnionej osoby, ale też cytowanych „przy okazji” danego materiału, np. uczniów. Zwłaszcza że na publikację wypowiedzi i wizerunku nieletniego dziecka wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
Ponadto dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana (art. 14 ust. 2 pr. pras.). Można też z ważnych powodów społecznych lub osobistych zastrzec termin i zakres opublikowania swojej wypowiedzi (art. 14 ust. 3 pr. pras.) bądź zabronić publikacji jakiejś informacji ze względu na tajemnicę zawodową. Bez zgody osoby zainteresowanej nie wolno również publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z jej działalnością publiczną. Za złamanie powyższych zasad grozi dziennikarzowi kara grzywny lub ograniczenia wolności (art. 49 pr. pras.).

Dyrektor szkoły nie może zakazać pracownikom rozmowy z mediami>>

Jeśli w mediach ukaże się nieprawdziwa informacja dotycząca szkoły, dyrektor może żądać sprostowania. Zgodnie z art. 31a ust. 1 pr. pras. na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym.
Sprostowanie można przesłać pocztą bądź osobiście złożyć w siedzibie redakcji – szkoła ma na to 21 dni od daty ukazania się materiału prasowego (art. 31a ust. 3 pr. pras.). Jeżeli redaktor naczelny odmówi opublikowania sprostowania albo nie ukaże się ono w najbliższym możliwym terminie, na podstawie art. 39 pr. pras. można wytoczyć powództwo o opublikowanie sprostowania.

ak się bronić przed niechcianym wpływem i manipulacją - już 28 maja 2015 r. na III zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>

 

Dyrektor Szkoły - Nr 5/2015 Więcej na temat kontaktów szkoły z prasą w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 5/2015. Informacje na temat zamówień dostępne na profinfo.pl>>