Informacji w imieniu jednostek organizacyjnych obowiązani są udzielać ich kierownicy bądź zastępcy, a także rzecznicy prasowi lub inne upoważnione osoby, w granicach obowiązków powierzonych im w tym zakresie (art. 11 ust. 2 pr. pras.). Oznacza to, że dyrektor może zatrudnić rzecznika prasowego bądź wyznaczyć pracownika do udzielania informacji w imieniu szkoły.
Warto tu przytoczyć tezę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 3.08.2010 r. (II SA/Bd 511/10), że tylko podmioty wymienione w przywołanym art. 11 ust. 2 pr. pras. mają obowiązek oficjalnego zajmowania stanowiska w mediach w imieniu określonej jednostki organizacyjnej. Oznacza to, że dzięki zatrudnieniu rzecznika lub wyznaczeniu pracownika do kontaktów z mediami dyrektor nie ma już obowiązku rozmawiania z dziennikarzami.

Przykład:
W podstawówce doszło do wypadku, w wyniku którego poszkodowany został uczeń. Szkoła poprzez swojego rzecznika prasowego zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie. Tymczasem dziennikarz zebrał wypowiedzi pracowników, z których wynika odmienny obraz sytuacji, a co więcej – szkoła została przedstawiona w złym świetle.

Facebook w edukacji tak, ale w granicach rozsądku>>

Czy dyrektor może żądać od pracowników wypowiadania się wyłącznie w sposób zgodny z oficjalnym stanowiskiem reprezentowanym przez szkołę i karać za złamanie tej zasady? A czy może w ogóle zakazać pracownikom kontaktu z mediami?
Odpowiedź jest jednoznaczna – dyrektor nie może w żaden sposób ingerować w kontakty pracowników z mediami, nie może również karać za wypowiedzi, z którymi się nie zgadza. Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie (art. 5 pr. pras.). Nikt nie może być narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia informacji prasie, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Ponadto art. 11 ust. 3 pr. pras. stanowi, że kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani umożliwiać dziennikarzom nawiązanie kontaktu z pracownikami oraz swobodne zbieranie wśród nich informacji i opinii. Swobodne należy w tym wypadku rozumieć szeroko, jako brak zakazu wypowiadania się czy też brak nakazu wypowiadania określonych tez.

Jak się bronić przed niechcianym wpływem i manipulacją - już 28 maja 2015 r. na III zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>

Dyrektor Szkoły - Nr 5/2015 Więcej na temat kontaktów szkoły z prasą w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 5/2015. Informacje na temat zamówień dostępne na profinfo.pl>>