Z zapowiedzi minister wynika, że realizacja tego obowiązku podlegać będzie kontroli. Realizacja i monitorowanie wykonania tego obowiązku pozwoli na umożliwienie przekwalifikowania się tym nauczycielom, którzy są zagrożeni bezrobociem. W ramach środków na doskonalenie istniał będzie obowiązek przekazywania 20% w celu organizacji doradztwa metodycznego przez organy prowadzące szkoły. Podjęte będą działania mają przede wszystkim na celu koordynację doradztwa metodycznego.
Z informacji jakie przekazała Pani Minister wynika, że nastąpi wzmocnienie nadzoru kuratora oświaty nad szkołami i placówkami w zakresie doskonalenia zawodowego. Zakres zadań kuratora oświaty w tym względzie będzie na nowo opisany. Jak wynika z zapowiedzi, planowanie doskonalenia zawodowego będzie następować w uzgodnieniu z kuratorem oświaty.
Na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostaną przekazane środki unijne w wysokości ok. 1,1 mld zł. Z informacji przekazanej przez Panią Minister wynika, że doskonalenie zawodowe nauczycieli zostanie sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na:
– wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń (będą tylko z uczniami),
– szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów,
– szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej oświaty.
Ponadto realizowane będą programy: Program Erasmus+ tj. akcja1 „Mobilność edukacyjna", akcja2 „"Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk".