Z przekazanych na doskonalenie środków pokryć będzie można m.in. koszty podróży służbowych - w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli organizujących dane szkolenie. Przepisy dopuszczą również finansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników form doskonalenia.
Po zmianach podział środków na doskonalenie będzie dostosowany do bieżących potrzeb placówki.
Dyrektor nie będzie już sporządzał wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli, we wniosku uwzględni aktualne problemy prowadzonej przez siebie szkoły i to one będą priorytetem dla organu prowadzącego przy opracowywaniu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Organy prowadzące sfinansują organizację sieci współpracy>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. poz. 1973) wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Dowiedz się więcej z książki
Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł