Zwracamy się z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r.) dla dwóch naszych pracowników.

Czy niżej wymienione osoby można uznać za uprawnione do tzw. "13" za 2007 rok?
1. W 2007 r. pracownica zatrudniona na stanowisku "strażnik szkolny" na pełnym etacie. Przebieg jej zatrudnienia przedstawiał się następująco:
• od 1 stycznia do 20 stycznia 2007 r. - zwolnienie lekarskie,
• 22 stycznia - 26 stycznia 2007 r. urlop wypoczynkowy,
• 29 stycznia - 3 lutego 2007 r. - zwolnienie lekarskie,
• 4 lutego - 9 czerwca 2007 r. - urlop macierzyński,
• 11 czerwca - 21 czerwca 2007 r.- urlop wypoczynkowy,
• 22 czerwca -29 czerwca 2007 r. -zwolnienie lekarskie.
Umowa wygasa z dniem 30 czerwca 2007 r.
Z dniem 1 września 2007 r. - nowa umowa o pracę zawarta na czas określony do 30 czerwca 2008 r.,
• w dniu 17 października 2007 r. - opieka nad dzieckiem,
• w dniu 24 grudnia 2007 r. - opieka nad dzieckiem.
2. Pracownik zatrudniony na stanowisku "robotnik" na ; etatu w 2007 r. przepracował 2 dni robocze w okresie od 2 stycznia - 3 stycznia 2007 r.
Przebieg dalszego zatrudnienia przedstawiał się następująco:
• 4 stycznia- 25 stycznia 2007 r. - urlop wypoczynkowy,
• 26 styczni - 26 lipca 2007 r. zwolnienie lekarskie,
• 27 lipca - 23 listopada 2007 r. - świadczenie rehabilitacyjne,
• 24 listopada 2007 - orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS (o niezdolności do pracy oraz o rokowaniu odzyskania zdolności do pracy).


Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.), pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Według art. 2 ust. 2 pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. W ustępie 3 art. 2 wyliczone są sytuacje, kiedy pracownik nabywa prawo do proporcjonalnego wynagrodzenia rocznego pomimo nieprzepracowania u danego pracodawcy 6 miesięcy. W orzecznictwie Sądu Najwyższego (uchwała z 25 lipca 2003 r. III PZP 7/03 publ. w OSNP 2004/2/26 lub OSP 2005/1/10) przyjmuje się, iż wyraz "przepracowanie" oznacza faktyczne wykonywanie pracy, a nie tylko pozostawanie w stosunku pracy.

Wyliczenie przypadków, kiedy przepracowanie 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane trzeba uznać, biorąc pod uwagę redakcję art. 2 ust. 3 ustawy, za wyczerpujące. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że nieprzepracowanie 6 miesięcy w roku kalendarzowym może być rezultatem trwającego krócej niż ten okres zatrudnienia u danego pracodawcy - ze względu na termin nawiązania (art. 2 ust. 3 pkt 1 i 5 ) lub ustania stosunku pracy (art. 2 ust. 1 pkt 2, 4 i 7) bądź korzystania z urlopów: wychowawczego, dla poratowania zdrowia, a przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego także do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego (art. 2 ust. 3 pkt 6) albo odbywania zasadniczej służby wojskowej (art. 2 ust. 3 pkt 3 i 5 lit. e). Okresem nieprzepracowanym w przypadku drugim są przypadające na czas trwania stosunku pracy okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, czy raczej okresy zwolnienia z obowiązku świadczenia (wykonywania) pracy, niezależnie od tego czy pracownik zachowuje za nie prawo do wynagrodzenia (urlop dla poratowania zdrowia, urlopy naukowe), czy go nie zachowuje (służba wojskowa, urlop wychowawczy).
W tym miejscu trzeba podnieść, że ustawowy katalog przerw w świadczeniu pracy w okresie trwania stosunku pracy, które w zakresie nabycia prawa do proporcjonalnej nagrody równoważą okresy przepracowane, jest zamknięty. Znaczy to, że okresy wszystkich innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy i zwolnień z obowiązku świadczenia pracy, poza wymienionymi w art. 2 ust. 3 pkt 3, 5 lit. e) i 6, są okresami nieprzepracowanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2.
Mając na uwadze powyższe należy zatem uznać, iż okres korzystania ze zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, urlopu wypoczynkowego, dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem i okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego należą do okresów nieprzepracowanych w rozumieniu art. 2 ust 1 i 2 ww. ustawy. Dlatego też uwzględniając okoliczności przedstawione w pkt 1 pytania, należy stwierdzić, iż pracownica, o której mowa, nie nabyła prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. z powodu nieprzepracowania u danego pracodawcy co najmniej połowy roku.
Z tego samego powodu również pracownik, o którym mowa w pkt 2 pytania nie nabył, w mojej ocenie, prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok.