Od którego stosunku pracy liczyć mu dodatek stażowy, od jednego wskazanego jako podstawowy, czy też od dwóch?

W przypadku, gdy pracownik równocześnie pozostaje w więcej niż jednym stosunku pracy - uprawnienia do dodatku stażowego ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Dodatek za wysługę lat

Jeśli chodzi o pracę na stanowisku nauczyciela, to zgodnie z art. 33 Karty Nauczyciela, nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy. Dodatek ten nie może jednak przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Warto też podkreślić, że prawo do dodatku za wysługę lat przysługuje nauczycielowi bez względu na wymiar zatrudnienia (tzn. nauczyciel zatrudniony w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć również posiada prawo do dodatku za wysługę lat - jeśli oczywiście posiada wymagany staż pracy).

 

Szczegółowe kwestie związane z ustalaniem prawa nauczyciela do tego dodatku określa § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, który stanowi, że nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, przy czym:
  • do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony;
  • do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.
Dodać trzeba, że przepis § 7 ust. 3 przywołanego rozporządzenia określa, że nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy. Zauważyć jednak należy, że przepis ten dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w kilku szkołach w charakterze nauczyciela. Wobec tego przepis § 7 ust. 3 nie znajdzie zastosowania w sytuacji przedstawionej w treści pytania.

Dodatek za wysługę lat na stanowisku administracyjnym

Jeśli chodzi o ustalanie dodatku za wysługę lat w ramach stosunku pracy na stanowisku administracyjnym, to wskazać należy, że w świetle obowiązujących przepisów, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli praca w jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
Uwzględniając przywołane powyżej przepisy prawa, przy ustalaniu dodatku za wysługę lat dla pracownika pozostającego jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, należy stosować następujące zasady:
  • okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy
  • do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.
W związku z tym pracownik powinien wskazać, który stosunek pracy jest dla niego podstawowym, a który dodatkowym stosunkiem pracy.
W podstawowym stosunku pracy, przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego, do stażu pracy zaliczone zostaną wszystkie zakończone okresy zatrudnienia. Z kolei w drugim, dodatkowym, miejscu pracy - przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego zaliczone zostaną tylko okresy zatrudnienia dodatkowego (nie wlicza się okresów zatrudnienia podstawowego), co oznacza, że w dodatkowym miejscu zatrudnienia należy uwzględnić tylko te okresy zatrudnienia, które nie zostały uwzględnione przy ustalaniu prawa do dodatku w podstawowym miejscu zatrudnienia.

Podstawa prawna: § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.); § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.); § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 80, poz. 375 z późn. zm.).