W dniu 31.08.2017 r. kończy się kadencja dyrektorki szkoły, która ma uprawnienia do emerytury bez względu na wiek (urodzona 15.05.1957 r.). Dyrektorka chciałaby rozwiązać stosunek pracy w dniu 31.08.2017 r. i skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. Wygrała konkurs i dostanie powierzenie na stanowisko dyrektora na lata 2017-2022 od 1.09.2017 r.
Kto rozwiązuje z nią umowę o pracę w imieniu szkoły i kto nawiązuje umowę na czas nowego powierzenia?


Czy może złożyć w ZUS świadectwo pracy w dniu 31.08.2017 r., aby pobierać emeryturę, jeżeli stosunek pracy zostanie nawiązany 1.09.2017 r.?

Odpowiedź:
Czynności związane z rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela dokonuje, w imieniu pracodawcy (którym jest szkoła), dyrektor tej szkoły. Jak wynika z art. 39 ust. 3 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty – pracodawcą dla nauczycieli jest szkoła, w której są zatrudnieni. Przywołany przepis odnosi się to również do zatrudnionego w szkole nauczyciela, który pełni funkcję dyrektora szkoły.
Zasadą jest, że za pracodawcę, będącego jednostką organizacyjną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba - art. 31 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. Na podstawie przywołanych przepisów prawa - czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole wykonuje dyrektor tej szkoły. Natomiast – w przypadku szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – w stosunku do dyrektora szkoły czynności z zakresu prawa pracy wykonuje organ jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę (dyrektor szkoły nie może wykonywać tych czynności wobec samego siebie). Więcej>>

Uczelnie i sztuka rektorstwa. Doświadczenia i refleksje Jerzego Woźnickiego
Elżbieta Piotrowska-Albin , Krzysztof Sobczak , Jerzy Woźnicki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł